Sam Mooy: Singles: Sydney CBD

Sydney CBD
Sydney CBD, © Sam Mooy 2010